Więcej funduszy strukturalnych na najważniejsze działania UE

Komisja przyjęła na początku stycznia 2016 r. komunikat w sprawie wsparcia unijnej strategii na rzecz wzrostu, planu inwestycyjnego oraz priorytetowych obszarów Komisji ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSiI) przez najbliższe dziesięć lat.

Komisja przyjęła na początku stycznia 2016 r. komunikat w sprawie wsparcia unijnej strategii na rzecz wzrostu, planu inwestycyjnego oraz priorytetowych obszarów Komisji ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSiI) przez najbliższe dziesięć lat.

Przykładowo, w latach 2014-2020 na badania naukowe i innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz na wsparcie dla małych
przedsiębiorstw w całej Europie planuje się przeznaczyć z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 121 miliardów euro. Z
bezpośredniego wsparcia w ramach funduszy skorzystają dwa miliony przedsiębiorstw. Celem jest poprawa ich konkurencyjności i zwiększenie
możliwości w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

Dzięki wsparciu z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego blisko 15 milionów gospodarstw domowych uzyska dostęp do szybkiego internetu, natomiast dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich prawie 20 milionów osób zamieszkujących obszary wiejskie skorzysta z nowych lub zmodernizowanych usług lub infrastruktury w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Po reformie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na okres 2014-2020 będą one przeznaczone na cztery kluczowe sektory przyczyniające się do wzrostu gospodarczego: badania naukowe i innowacja, technologie cyfrowe, wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i małych przedsiębiorstw.

Inwestycje prowadzone ze środków EFSiI, zorientowane na wyniki i zgodne z założeniami europejskiego semestru i zaleceniami dla poszczególnych krajów, stworzą korzystne warunki do realizacji projektów wysokiej jakości, prosperowania przedsiębiorstw i poprawy jakości życia obywateli. To wszystko ma przyczynić się do nowego początku dla Europy.

W latach 2014-2020 z budżetu UE planuje się przeznaczyć 454 miliardy euro - 637 miliardów euro łącznie ze współfinansowaniem ze środków krajowych - na wsparcie miast i regionów w Europie w ramach ponad 500 programów EFSiI. Środki z EFSiI stanowią ważną część inwestycji publicznych w UE; zakłada się, że w latach 2014-2016 EFSiI będą stanowić średnio około 14 proc. wszystkich inwestycji publicznych, a w niektórych państwach członkowskich ich udział będzie sięgał 70 proc.

Jak przewiduje art. 16 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, w komunikacie przedstawione zostały główne wyniki negocjacji między
państwami członkowskimi, ich partnerami, w tym podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, a Komisją w sprawie umów partnerstwa i
programów. Załącznik II komunikatu zawiera przegląd kluczowych kwestii dla każdego z państw członkowskich, natomiast w załączniku I skupiono się na programach współpracy międzyregionalnej.

By zapewnić społeczeństwu jak największą przejrzystość, Komisja uruchamia 7 stycznia 2016 r. nową platformę otwartych danych dotycząca EFSiI, która umożliwia śledzenie postępów w realizowaniu programów finansowanych z tych funduszy."Kontury polityki całkowicie się rozpływają. Trudno rozpoznać, o co w niej chodzi; czy w ogóle o coś więcej niż tylko o następny sukces wyborczy. Obywatele mają poczucie, że pozbawiona normatywnego jądra polityka coś przed nimi ukrywa. Ten deficyt znajduje odzwierciedlenie zarówno w odwrocie od zorganizowanych form polityki, jak i w gotowości zwykłych obywateli do protestu."

Jürgen Habermas