Podatek dochodowy od osób prawnych w NGO

W marcowym kalendarzu NGO ważne są dwie daty. Pierwsza, 21 marca – warto wtedy przypomnieć sobie o pięknie otaczającego nas świata. Druga to 31 marca – ostatni dzień składania obowiązkowej deklaracji CIT. Wiosnę każdy przywitać potrafi. CIT może sprawić trochę kłopotu, dlatego doradczyni poradnik.ngo.pl podpowiada, co należy z tym zrobić.

Wmarcowym kalendarzu NGO ważne są dwie daty. Pierwsza, 21 marca – warto wtedy przypomnieć sobie o pięknie otaczającego nas świata. Druga to 31 marca – ostatni dzień składania obowiązkowej deklaracji CIT. Wiosnę każdy przywitać potrafi. CIT może sprawić trochę kłopotu, dlatego doradczyni poradnik.ngo.pl podpowiada, co należy z tym zrobić.

Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP) – jak sama nazwa wskazuje – związany jest z dochodem. Zasady płatności i zwolnień z tego podatku opisane są w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa ta czasem nazywana jest ustawą o CIT – od nazwy składanych deklaracji.
Kogo dotyczy podatek dochodowy (PDOP) od osób prawnych

PDOP dotyczy różnych podmiotów prawnych, w tym także NGO:
fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS,
klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych rejestrowanych w ewidencji starosty
jednostek, które nie mają osobowości prawnej czyli także stowarzyszeń zwykłych.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w ustawie o PDOP wszystkie dochody są opodatkowane, ale ustawa o CIT przewiduje także możliwości zwolnień, z których mogą skorzystać NGO.
Zwolnienie z podatku PDOP a cele statutowe NGO

Podstawowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, z którego korzystają NGO, związane jest z celami statutowymi, dla jakich powstało NGO. W ustawie jest to opisane w art.17 ust.1 pkt 4.

Zgodnie z zapisami ustawy o CIT wolne od podatku dochodowego są dochody podmiotów, których celem statutowym jest:
działalność naukowa
naukowo-techniczna
oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów
kulturalna
w zakresie kultury fizycznej i sportu
ochrony środowiska
wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę
dobroczynności
ochrony zdrowia i pomocy społecznej
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
kultu religijnego.
Kiedy NGO może skorzystać ze zwolnienia podatkowego

NGO może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli spełni łącznie dwa warunki:
cele statutowe NGO mieszczą się w podanym w ustawie o CIT katalogu. (Przykładowo: ze zwolnienia podatkowego może korzystać fundacja, której celem jest działalność kulturalna, zwłaszcza w zakresie upowszechniania kultury i sztuki).
środki pozyskane przez NGO (dochody) przeznaczone są na działania statutowe, mieszczące się w podanym w ustawie o CIT katalogu (Przykładowo: fundacja przeznacza pozyskane środki na swoje cele statutowe, tj. na organizację koncertów).
Zwolnienie podatkowe a rodzaj przychodów NGO

Inne zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, z którego często korzystają NGO, związane jest z tym, skąd pochodzi dochód NGO.

Z podatku dochodowego od osób prawnych PDOP zwolnione są:
składki członkowskie (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 6)
dotacje otrzymane od administracji publicznej (samorządu, administracji centralnej), (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 47)
środki pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23)
kwoty otrzymane od agencji rządowych (np. PFRON, NFOŚ), jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48).
Zwolnienie podatkowe a status OPP

NGO, które mają status organizacji pożytku publicznego (OPP), mają możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych obejmującego dużo szerszy katalog działań niż w przypadku NGO niemających tego statusu. To ważny przywilej, który warto brać pod uwagę, starając się o status OPP. Zakres zwolnienia z podatku PDOP wynika z art. 17 ust. 1 pkt. 6c ustawy o CIT.

Ze zwolnienia z podatku PDOP mogą skorzystać OPP, jeśli:
cele statutowe OPP mieszczą się w katalogu sfer zadań publicznych określonych w art. 4 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To bardzo szeroki katalog działań, obejmujący obecnie 37 sfer pożytku publicznego
środki pozyskane przez NGO przeznaczone są na działania statutowe mieszczące się w podanym katalogu zwolnienia.
Coroczna deklaracja CIT

Informacje o przychodach, kosztach uzyskania przychodów i dochodzie, w tym także dochodzie zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych NGO rozlicza corocznie w deklaracjach CIT. Tu podpowiadamy jak wypełnić deklarację:
Przeraża Cię CIT-8? Doradzamy, krok po kroku, jak go wypełnić

Warto pamiętać, że:
deklarację składa się za ostatni rok podatkowy w terminie do końca marca danego roku (do 31 marca 2016 r.) do swojego urzędu skarbowego
deklarację podpisuje osoba ją sporządzająca oraz zarząd zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie (np. dwóch członków zarządu działających łącznie)
kopię złożonej deklaracji (najlepiej z potwierdzeniem złożenia) zostawia się w dokumentach organizacji."Kontury polityki całkowicie się rozpływają. Trudno rozpoznać, o co w niej chodzi; czy w ogóle o coś więcej niż tylko o następny sukces wyborczy. Obywatele mają poczucie, że pozbawiona normatywnego jądra polityka coś przed nimi ukrywa. Ten deficyt znajduje odzwierciedlenie zarówno w odwrocie od zorganizowanych form polityki, jak i w gotowości zwykłych obywateli do protestu."

Jürgen Habermas